Kostnadene i hvert prosjekt blir sterkt reduserte.

Kostnadene til energi, effekttopper og drift blir minimalisert.

 • Ingen kostnader til rådgiveres prosjektering - All prosjektering er ferdig i standarden.

 • Ingen kostnader til ITB-ansvarlig for leveranse bygningsautomatisering - All klargjøring og grensesnitt for leveransen er ferdig.

 • Ingen tilleggskostnader for leveranse bygningsautomatisering -Alle krav er komplette og entydige.

 • Prosjektgjennomføringen er < 8 timer uavhengig av størrelse på prosjekt.

 • Ingen endringer er nødvendige i samspill med totalentreprenør - Alle krav er standardiserte og angitt i tilbudsdokumentene.

 • Priskonkurranse mellom toppsystemleverandørene for tilknytningen av det lokale anlegget til toppsystemet etableres automatisk.

 • Kostnadene til energiforbruk og effekttopper blir minimaliserte fordi det er optimalt med krav til energieffektivisering og lastkontroll.

 • Automatisk varsling når variablene for energieffektivisering er feil innstilt og VVS-anleggene ikke gir forventet energieffektivisering.

 • Tilbudsprisene blir lavere fordi alle krav er standardiserte - Automatikkleverandørene kan kopiere løsninger fra prosjekt til prosjekt.

 • Overtakelsen tar kort tid fordi kravene er like - Kontrollrapport overtakelse benyttes og at det kun er én automatikkleverandør.

 • Driftspersonellet vil ikke bruke tid på å få levert manglende nødvendige driftsfunksjoner.

 • Driftspersonellet vil bruke mindre tid i betjeningen av SD-anlegget.

Kostnaden til BAinfo-standarden er kun en engangsinvestering.

Investeringen er bærekraftig fordi det blir sterkt reduserte kostnader i hvert prosjekt.

Kostnaden er derfor inntjent i løpet av ca 1 år med prosjekter.

Rehabilitering av bygningsautomatisering er ofte nødvendig.

Rehabilitering er mer utfordrende enn å bygge nytt.

BAinfo-standardens anvisninger og standardiserte krav gjør rehabilitering enkel.

 

Generelt

Normalt er hensikten med rehabiliteringen å få bedre driftsfunksjoner, inneklima og miljø, lavere energi- og effektforbruk og mer tidseffektiv drift.

Utstyr må skiftes p.g.a. alder, driften av eiendommene er lite oversiktlig, har manglende driftsfunksjoner og ulik og betjening i SD-anleggene, eiendommen skal kompletteres med nye systemer eller nytt bygg, skifte VVS-og elektrosystemer for bedre energieffektivisering, smartere løsninger for inneklima og miljø, færre automatikkleverandører, byggherren ønsker å drifte Web-server selv og at alle SD-anleggenes lisenser etableres i denne, minimalisere driftspersonellets tid for betjening med nye smarte driftsfunksjoner, m.m..

BAinfo-standarden inneholder følgende relevante rehabiliteringsprosjekter:

1.    Betjening av SD-anleggenes driftsfunksjoner gir tilnærmet lik betjening for alle eiendommene.

2.    Rammeavtaler gir færre automatikkleverandører som leverer all bygningsautomatisering i nye prosjekter. Ikke delt med toppsystem

3.    Eiendomsdashbord gir en unik varslingsstatus for alle eiendommene. Enkelt å vurdere nødvendigheten av eiendom som skal betjenes.

4.    Energieffektivisering gir optimal energieffektivisering i henhold til BAinfo-standarden. Automatisk varsling når energieffektiviseringen er for lav.

5.    Nye VVS- og elektro systemer og bygninger. Gir bl.a. anvisninger for hvilket SD-anlegg som de nye systemene skal tilknyttes.

6.    Etablere automatisk utskrift av arbeidsordre i FDV-system. Utvalgte varsler i SD-anlegget overføres til FDV-system basert på API.    

7.    Skifte undersentraler gir anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har.

8.    Skifte hovedsentral for SD-anlegget gir anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har.

9.    Skifte ut hele SD-anlegget gir anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har.

10.  Etablere system romfunksjoner for minimalisert energiforbruk og bedre inneklima og miljø med varsling ved feil på inneklima og miljø.

11.  Etablere fjernkontroll av bygninger via Internett gir anvisninger for hvordan sørge for at eiendommen kan betjenes via Internett.

12.  EPC gir anvisninger for å minimalisere endringer av eksiterende SD-anlegg. Ivaretar EPC-leverandørens krav til energieffektiviserings-funksjoner i                   eksisterende SD-anlegg. Endringene i SD-anleggene utføres av automatikkleverandøren for eiendommen.

Rehabiliterte eiendommer vil få en lik og smart betjening og de smarte driftsfunksjonene som angitt i BAinfo-standarden.

Rehabilitering for toppsystem inngår ikke bl.a. fordi BAinfo-standarden gir helt lik betjening i SD-anlegget.

Med BAinfo-standarden er toppsystem unødvendig og ulempene med toppsystem unngås.