Uttalelsene ble gjort i 2018.

Salget startet i 2014. Da var navnet Prosjektanvisning.  Deretter ble det VeilederProsjektverktøy og nå BAinfo-standarden

Det er gjort store oppgraderinger som har resultert i et vesentlig bedre produkt.

 

I uttalelsene nedenfor er det derfor litt ulike benevnelser på produktet.

 

Moss kommune v. Mats Lindblad

Moss Kommunale Eiendomsselskap hadde i 2014 et arbeid på gang med å få revidert sin Bygghåndbok.

I juni 2014 ble prosjektverktøyet presentert for oss på prosjekt og driftsavdelingen i MKEiendom i et introduksjonsmøte med Tore Fosaas.

Vi tente umiddelbart på dette verktøyet som ville erstatte hele vårt kapittel 56 i bygghåndboken. Her var det alle krav og spesifikasjoner ferdig beskrevet slik at vi kunne få like og gjenkjennelige automatikkanlegg i våre bygg. MKEiendom gikk da til innkjøp av Prosjektverktøyet i august 2014 og ble da implementert som en del av vår Bygghåndbok eter at vi hadde fått opplæring i bruk av verktøyet.

Prosjektverktøyet ble første gang benyttet i prosjektet «Peer Gynts vei 89 – Samlokaliserte boliger» som var en Totalentreprise hvor Bygningsautomatisering var en egen entreprise innunder Totalentreprisen. Entreprisen hadde en kostnad på ca. 47 mill. kroner for ett bygg på ca. 1600 m2 BRA. og ble overlevert MKEiendom i juni 2016. Vi var veldig godt fornøyd med å ha benyttet verktøyet i denne entreprisen, bygningsautomatisering ble ikke beskrevet som en del av VVS-leveransen i forprosjektet, men som en selvstendig del med integrasjonsansvar for de andre tekniske entreprisene. Automatikkleverandøren koordinerte alle systemer som skulle ivaretas og integreres fra de tekniske entreprisene opp i kommunens SD-anlegg/Toppsystem.

MKEiendom benyttet Prosjektverktøyet ved planlegging og forprosjekt av ny ungdomsskole og idrettshall på Jeløy i Moss Kommune som skal overleveres byggherren i juni 2019. Den nye skolen (6800 m2 BRA) og idrettshallen (2900m2) bygges i massivtre og skal ha en elevkapasitet på 450 elever. Prosjektet gjennomføres også som en Totalentreprise hvor Bygningsautomatisering er en selvstendig entreprise likestilt de andre entreprisene. Entreprisen har en verdi på ca. 300 mill. kroner. Så langt er MKEiendom fornøyd med byggeprosjektet og vi er fornøyd med at vi benytter Prosjektverktøy bygningsautomatisering også i dette prosjektet. Det har vært enklere å følge opp entreprisen og være sikker på at vi får anlegg som virker og har like og gjenkjennelige funksjoner. De tekniske anleggene skal integreres i kommunens SD-anlegg/Toppsystem.

Oppegård kommune v. Tove Baret Gran

Tidligere har bygningsautomatisering vært årsaken til forsinkelser og kostnadssprekk og ikke minst uklarheter rundt funksjoner.  Vi så fort at dette opplegget vil gi oss fordeler. Vi fikk mer kontroll og ikke minst mer kunnskap om bygningsautomatisering.

 

Som byggherre og prosjektleder har jeg hittil hatt veldig god nytte av Prosjektverktøy bygningsautomatisering. Det er en stor fordel mtp kvalitet, fremdrift og tydelige definerte grensesnitt i prosjektene våre.

Vi har mer kontroll på leveransen og det har ikke vært noen tvil om hvem som har ansvaret. I tillegg har det ikke det ikke vært tilleggskostnader på bygningsautomatisering så langt.

Rana kommune v. Geir Bergersen

Rana kommune har benyttet Prosjektverktøy bygningsautomatisering i to prosjekter og er i gang med to nye prosjekt.

I vårt tilfelle er alle prosjektene kjørt via rådgiver, noen av prosjektene er oppgradering av eksisterende SD-anlegg og noen er nye anlegg.

Rana kommune hadde tidligere sin egen kravspesifikasjon som ble benyttet ved totalprosjekt og entrepriseprosjekt. Vår erfaring er at beskrivelsene hos rådgiverne varierer i kvalitet

og vi erfarte varierende leveranser med mye ekstra oppfølging etter ferdigstillelse.

Ved å benytte prosjektverktøy bygningsautomatisering for vår del i prosjekterte anlegg  vil byggherren ha kontroll over alle driftsfunksjoner for VVS og elektroanlegg, disse blir like i alle prosjekt.

Rådgiver skal kun angi hovedfunksjoner for systemene som skal tilknyttes SD-anlegget og ved utfyllelse av komponenttabell vil alle krav bli ivaretatt.

Det er også et godt dokument som benyttes ved overtakelse (kvalitetssikringsdokument overtakelse).

For at prosjektet skal lykkes er viktig at man har en gjennomgang med rådgiver før igangsettelse av prosjektet slik at rådgiver er klar over dokumentene som ligger i prosjekteringsverktøyet.

Uttalelser fra brukere av verktøyet