Funksjoner for energieffektivisering

Lønnsomhet.jpg
Målsettingen er at standarden skal inneholde optimale energieffektiviseringsfunksjoner.
Dette er viktig for driftskostnadene i byggets levetid. 

Følgende krav til energieffektivisering finnes i standarden:

 

Generelle funksjoner:

 • Automatisk kontroll med varsling av at alle energiøkonomiseringsfunksjoner alltid er korrekt innstilt og at VVS-anleggene gir de forventede virkningsgrader, SFP-faktorer, luftmengder m.m. 

 • I alle prosessbilder for VVS-systemer kan driftspersonell velge å lese det aktuelle systemets dimensjonerende driftdata, virkningsgrader m.m. Dette betyr at driftspersonell vil kunne vurdere aktuelle statusverdier mot verdiene slik de er forutsatt være.

 • Krav til nøyaktighet for regulering og måling.

 • Krav til hvilke energimålere som skal leveres og at disse skal gjøres fjernavleste for byggherrens EOS-system. Byggherren kan velge Breeam eller flere energimålere enn standard.

 • Pumper og vifter som ikke behøver gå blir automatisk stoppet og startes automatisk når de må gå. Mosjonskjøring inngår for pumper.

 • Det benyttes optimal start/stopp for VVS-anlegg og der romtemperaturen skal senkes utenfor normal brukstid for bygget. Det samme gjelder for nattemperatur og standby-temperatur i bussystem romfunksjoner. Optimal start/stopp funksjonen er adaptiv(selvjusterende) og beregner riktig starttidspunkt for innkobling avhengig av romtemperatur, utetemperatur og «erfaring» fra tidligere oppstarter. Etter en viss «læringsperiode» vil varmeeffekt og kjøleeffekt innkobles senest mulig og anlegg vil stoppes tidligst mulig.

 • Lastkontroll for utjevning av effekttopper for termiske og elektriske effekter.

 • Utelys kan velges for automatisk slukking på natt av driftspersonellet.

 

Ventilasjonsanlegg:

 • Aktuell luftmengde og innregulert luftmengde vises i prosessbilde.

 • Aktuelt trykk ved VAV og dimensjonerende trykk vises i prosessbilde.

 • Nattkjøling. Alle ventilasjonsaggregater skal leveres med nattkjøling for å utnytte kjøleenergi i uteluften vår og høst.

 • Driftspersonellet kan innstille den laveste luftmengde som aggregatet må ha for ventilering utenfor normal brukstid. Driftspersonellet kan velge enten ½ hastighet eller innstille ønsket hastighet utenfor brukstid.

 • SFP-faktor og virkningsgrad varmegjenvinner vises.

 • Ventilasjonsaggregater med integrert normal automatikk skal ikke leveres. Årsaken er bl.a. for å oppnå nødvendige energiøkonomiseringsfunksjoner. Byggherren kan overstyre dette kravet. Da skal automatikkleverandøren skifte ut integrert sentralenhet med sin undersentral. Byggherren kan også overstyre dette kravet.

 • Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk og avanserte funksjoner for energiøkonomisering skal kunne leveres. men oppfylle krav til hva som skal overføres i kommunikasjonsprotokollen for å sikre bl.a. at energiøkonomiseringsfunksjonenevirker.

 • Varmekabel i rist styres av utetemperatur og om det er varslet nedbør.

 

Varme- og kjøleanlegg:

 • Nattnedsetting av turvannstemperaturen med optimal start/stopp funksjon. Dersom bussystem romfunksjoner leveres skal optimal start/stopp ikke leveres. Kun endring av turvannstemperaturen på utetemperatur skal da leveres.

 • Energimålefunksjon i pumper med integrerte funksjoner skal benyttes dersom byggherren ønsker måling av energiforbruk for varmekursen.

 • Snøsmelteanlegg styres slik at anlegget startes senest mulig og stoppes raskest mulig. Bl.a. med varsling fra Meteorologisk Institutt o.l.

 • Kommunikasjon med varmesystemer med varmepumper som har integrert automatikk for bl.a. avlesning av varmefaktor, årsvarmefaktor og produsert energi.

 • Kommunikasjon med solcelleanlegg med batteripakke. Visning av bl.a. energi, effektivitet, alarmer m.m.

 • Kommunikasjon med effektbrytere for ladestasjoner elbiler for overvåking av effekt.

 • Alarm fra varmekabelregulator for takrenner og taksluk slik at effekt ikke er innkoblet når det ikke er behov.

 

Romfunksjoner:

 • Variabler som er felles for alle rom som temperaturer for Natt, Standby og Dag kan innstilles felles på angitt sted i SD-anleggets skjermbilde. Dette er viktig slik at det ikke skal være nødvendig å stille felles variabler for hvert rom. Det blir svært tidkrevende for driftspersonellet. Dagtemperatur kan innstilles lokalt for noen angitte rom.

 • Hvert enkelt rom skal vises med aktuell temperatur og status for lys. Ved å klikke på rommet vises aktuelle variabler for rommets innstillinger og øvrige verdier som pådrag, status tilstedeværelse m.m.

 • Overvåking av kanalnettet i systemer med strømningsregulatorer VAV. Dette kvalitetsikrer VAV-systemets funksjon og påvirker derfor energiforbruket.

 • Rådgiver eller totalentreprenør velger funksjoner for lys. I verktøyet finnes ulike funksjoner for behovsstyring, dagslysregulering, korridorbelysning m.m. som rådgiver eller totalentreprenør skal kunne velge.

 • Funksjoner for Menneskeorienert belysning.