BAinfo-standarden er svært enkel og tidsbesparende å bruke

 

Byggherren skal kun utføre noen enkle kvalitetsikringsoppgaver

 

Prosjektgjennomføringen blir helt lik i alle prosjekter.

Prosjektgjennomføring

 

  1. Oppstartsmøte med rådgiverne. Les kravene i dokument Krav til rådgiver for bygningsautomatisering i møtet. Tidsforbruk ca. 1 time.

  2. Kontrollmøte med rådgiverne. Pek på kravene, be rådgiver vise at kravene er utført. Tidsforbruk ca. 1 time.

  3. Forprosjekt. Bruk standardens mange eksempler for luftkvalitet, lys og solavskjerming sammen med rådgiver eller totalentreprenør og bli enige om hvilke hovedfunksjoner som skal velges. 

  4. Samspill. Alt er avklart. Konkurransegrunnlaget omfatter alt som skal leveres. Bruk ev. eksemplene som angitt ovenfor.

  5. Konkurransegrunnlag. Inneholder Tverrfaglige krav med vedlegg Standardkrav og Tilleggskrav bygningsautomatisering.
  6. Oppstartsmøte med entreprenøren. Les Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget i møtet. Tidsforbruk 1-2 timer.

  7. Automatikkleverandørens egenkontroll. Etterlys dette dokumentet før overtakelsen. 

  8. Overtakelse. Bruk Kontrollrapport overtakelse. Pek på krav og be automatikkleverandør vise at krav er utført. 

  9. Prøvedrift. Etterlys kvalitetssikringsdokument prøvedrift fra automatikkleverandør som leverer all bygningsautomatisering.

Kravene til rådgiverne er angitt i Krav til rådgiver for bygningsautomatisering og blir lest i møtet med rådgiver.

Kravene til grensesnitt er angitt i Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget og blir lest i møtet

med entreprenør, leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og automatikk.

Tidsforbruk blir ca 10 timer prosjektgjennomføringen før overtakelsen starter.

 

Neste side: Støtte til prosjektgjennomføringen fra BAinfo