top of page

Prosjektgjennomføringen blir enkel og er alltid helt lik.

 

Hovedoppgavene er å etterlyse at krav til rapporter fra automatikkleverandør 

blir levert som angitt i konkurransegrunnlaget.

Konkurransegrunnlaget for prosjektet

Dette vil inneholde i et kapittel Bygningsautomatisering der det angis hvilke dokumenter som er gjeldene for automatikkleverandøren.

Disse er: Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering.

Videre vil det inneholde et kapittel for samhandlingen mellom automatikkleverandøren og VVS- og elektroleverandørene. Dette får navnet Kapittel Tverrfaglige krav som inneholder krav til hvilke grensesnitt VVS- og elektrolevereandørene skal oppfylle i prosjektet.                                                              

 

Mal for Kapittel Tverrfaglige krav finnes i verktøyets dokument Tverrfaglige krav. Dette brukes av rådgiver som skal ferdigstille kap. Tverrfaglige krav med de hovedfunksjoner for alt utstyr som leveres av VVS- og elektroleverandørene.

Kapittel Tverrfaglige krav limes inn i konkurransegrunnlaget og det kontrolleres at dette er gjort av prosjektleder.

Prosjektleder vedlegger tilbudsdokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering til konkurransegrunnlaget.

Nå dette er gjort inneholder konkurransegrunnlaget alle krav til BA.

 

Deretter sendes konkurransegrunnlaget ut på tilbudsforespørsel.

Etter at totalentreprenør er valgt starter prosjektgjennomføringen.

 

I en delt entreprise blir oppgavene som angitt ovenfor tilnærmet like med unntak av at et eget konkurransegrunnlag for BA og komponenttabeller viser alt som skal automatiseres.

Prosjektgjennomføringen for BA

Prosjektleder har nå følgende oppgaver for BA:

  • Sende dokument Automatikkleverandørens arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør. 

 

  • I et av de første byggemøtene opplyse om at Kapittel Tverrfaglige krav er angitt i konkurransegrunnlaget og at disse krav skal oppfylles. Dette angis i referat fra møtet.

 

  • Etterlyse rapportene: Felles tester med leverandørene av automatikk, VVS- og elektro samt Automatikkelverandørens egenkontroll før overtakelsen.

  • Innkalle til overtakelse. Byggherren med ansvarlig driftspersonell bør være til stede.  Dokument Kontrollrapport overtakelse benyttes. 

  • Etterlyse rapport Egenkontroll automatikkleverandør når alle feil og mangler er utbedret, med dato og signatur.

 

  • Etterlyse Rapport fra prøvedrift fra automatikkleverandør når prøvedriftperioden er ferdig.

Prosjektgjennomføringen som er angitt ovenfor gjelder dersom verktøyet

brukes av byggherre eller rådgiver.

 

Når ITB BA-verktøyet for totalentreprenør brukes blir oppgavene vesentlig enklere p.g.a. at:

  • Dokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering, Avvikskrav bygningsautomatisering og Automatikkleverandørens arbeidsunderlag gis direkte til totalentreprenrens automatikkleverandør.

  • Tverrfaglige krav gis direkte til leverandørene av automatikk, VVS og elektroleverandørene. 

  • Underlag (systemskjemaer og tabeller) for hva som skal automatiseres i VVS- og elektrosystemer gis direkte til automatikkleverandøren fra VVS- og elektroleverandørene.

  

Det er entydig angitt i dokument Prosjektoppgaver hvordan dette utføres.

bottom of page