top of page

Prosjektgjennomføringen blir enkel og alltid helt lik.

 

Hovedoppgavene er å sikre leverandørene av automatikk, rør ventilasjon og elektro utfører de krav som er angitt i verktøyene for BA.

Konkurransegrunnlaget for prosjektet

Dette vil inneholde i et kapittel Bygningsautomatisering der det angis hvilke dokumenter som er gjeldene for automatikkleverandøren.

Disse er: Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering.

Videre vil det inneholde dokument Tverrfaglige krav for samhandlingen mellom automatikkleverandøren og VVS- og elektroleverandørene.                                                               

 

Byggherrens prosjektleder eller rådgiver vedlegger tilbudsdokumentene Hovedkrav bygningsautomatiseringAvvikskrav bygningsautomatisering og Tverrfaglige krav til konkurransegrunnlaget.

Nå dette er gjort inneholder konkurransegrunnlaget alle krav til BA.

 

Deretter sendes konkurransegrunnlaget ut på tilbudsforespørsel.

Etter at totalentreprenør er valgt starter prosjektgjennomføringen.

 

I en delt entreprise blir oppgavene som angitt ovenfor tilnærmet like med unntak av at et eget konkurransegrunnlag for BA og komponenttabeller som viser alt som skal automatiseres.

Prosjektgjennomføringen for BA

Byggherrens prosjektleder eller rådgiver har nå følgende oppgaver for BA:

  • Sende dokument Automatikkleverandørens arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør. 

 

  • I et av de første byggemøtene opplyse om at dokument Tverrfaglige krav skal oppfylles. Dette angis i referat fra møtet.

 

  • Etterlyse rapportene: Felles tester med leverandørene av automatikk, VVS- og elektro samt Automatikkelverandørens egenkontroll før overtakelsen.

  • Innkalle til overtakelse. Byggherren med ansvarlig driftspersonell bør være til stede.  Dokument Kontrollrapport overtakelse benyttes. 

  • Etterlyse rapport Egenkontroll automatikkleverandør når alle feil og mangler er utbedret, med dato og signatur.

 

  • Etterlyse Rapport fra prøvedrift fra automatikkleverandør når prøvedriftperioden er ferdig.

Prosjektgjennomføringen som er angitt ovenfor gjelder dersom verktøyet

brukes av byggherre eller rådgiver.

 

Når ITB BA-verktøyet for totalentreprenør brukes blir oppgavene vesentlig enklere p.g.a. at:

  • Dokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering, Avvikskrav bygningsautomatisering og Automatikkleverandørens arbeidsunderlag gis direkte til totalentreprenrens automatikkleverandør.

  • Tverrfaglige krav gis direkte til leverandørene av automatikk, VVS og elektro. 

  • Underlag (systemskjemaer og tabeller) for hva som skal automatiseres i VVS- og elektrosystemer gis direkte til automatikkleverandøren fra VVS- og elektroleverandørene.

  

Det er entydig angitt i dokument Prosjektoppgaver hvordan dette utføres. 

bottom of page